Mobilitní programy

Erasmus+ nabízí studentům, učňům, učitelům a dalším zaměstnancům v oblasti vzdělávání množství příležitostí zlepšit si znalosti, dovednosti a kompetence. Program nabízí poskytovatelům OVP a jiným organizacím možnost spolupracovat s širokou škálou partnerů ze zahraničí a zlepšit svou otevřenost, dynamičnost a atraktivnost.

Klíčová Akce 1: Vzdělávací Mobilita Jednotlivců

Činnosti podporované v rámci této klíčové akce mají podle očekávání zajistit pozitivní a dlouhodobé dopady na účastníky i zúčastněné organizace a rovněž na systémy politiky, v jejichž rámci se tyto činnosti uskutečňují.

Co se týká žáků, studentů, stážistů, učňů, dospělých účastníků vzdělávání a mladých lidí, mobility podporované v rámci této klíčové akce si kladou za cíl jeden nebo více těchto přínosů:

 • lepší výsledky učení,
 • lepší zaměstnatelnost a lepší možnosti profesního uplatnění,
 • větší smysl pro iniciativu a podnikavost,
 • větší samostatnost a sebevědomí,
 • lepší digitální kompetence a kompetence v cizích jazycích,
 • větší mezikulturní povědomí,
 • aktivnější účast ve společnosti,
 • posílené prospěšné kontakty s osobami z různých prostředí,
 • lepší informovanost o evropském projektu a hodnotách EU,
 • větší motivace pokračovat i po zahraniční mobilitě ve vzdělávání (formálním i neformálním) nebo odborné přípravě.

Klíčová Akce 2: Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

KA2 má podle očekávání vést k rozvoji, předávání a/nebo zavádění inovativních postupů na organizační, místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni.

 • Partnerství pro spolupráci, včetně kooperativních partnerství a partnerství malého rozsahu
 • Partnerství na podporu špičkové úrovně, včetně center excelence odborného vzdělávání a akce Erasmus Mundus
 • Partnerství pro inovace, včetně aliancí a výhledových projektů
 • Projekty budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu
 • Neziskové evropské sportovní akce

Typy aktivity v rámci KA1:

Mobilita žáků

Zapojit se mohou učni, žáci a studenti počátečního (IVET) i dalšího (CVET) odborného vzdělávání a přípravy včetně čerstvých absolventů (do jednoho roku od ukončení studia).

Účastnící mohou vyjet do škol či podniků v rámci krátkodobé mobility (10 až 89 dní) nebo dlouhodobé (tzv. ErasmusPro, trvá 90 až 365 dní).

Dále je možné vyjet na soutěže odborných dovedností (1 až 10 dní).

Mobilita zaměstnanců

Zapojit se mohou učitelé, vedoucí odborného výcviku a také nepedagogičtí odborníci a zaměstnanci v počátečním i dalším odborném vzdělávání a přípravě.

 • Stínování neboli job-shadowing probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na odborné vzdělávání. Účastník stínování vstřebává metody a postupy práce zavedené přijímací organizací a následně a testuje nové poznatky v praxi na své domovské instituci. Trvá 2 až 60 dní.
 • Výukové a školící pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu pro tuto pracovní stáž si hledá žádající škola sama. Účastník vyučuje v zahraničí 2 až 365 dní.
 • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě svých potřeb jako instituce, ale i potřeb svých jednotlivých pracovníků. Trvá 2 až 30 dní.

Hostující odborníci

Organizace si mohou pozvat zahraniční kolegy nebo odborníky na pomoc s novými metodami nebo výukou. Trvá 2 až 60 dní.

Hostující studenti a čerství absolventi učitelství

Školy mohou hostit studenty učitelství, kteří chtějí absolvovat odbornou stáž. Trvá 10 až 365 dní.

Hostující studenti a čerství absolventi učitelství

Školy mohou hostit studenty učitelství, kteří chtějí absolvovat odbornou stáž. Trvá 10 až 365 dní.

Přípravné návštěvy

Zaměstnanci organizace a školy mohou vyjet na přípravnou návštěvu za účelem organizace mobilit u nového partnera, delších mobilit nebo mobilit žáků s omezenými příležitostmi. Netýká se přípravy kurzů či školení pro pracovníky

Akreditace

 • Akreditace je vhodná pro organizace, které chtějí pravidelně realizovat zahraniční výjezdy.
 • Akreditace vyžaduje důraz na strategický přístup a rozvoj kvality organizací. Poskytuje však jednodušší přístup a stabilitu financování.
 • Akreditace je platná po celou dobu trvání programu, tj. do roku 2027.
 • Akreditované organizace mají možnost každý rok žádat o finance zjednodušenou formou žádosti..

Krátkodobé projekty

 • Krátkodobý projekt je vhodný pro organizace, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti s mezinárodní spoluprací a chtějí program Erasmus+ vyzkoušet, případně nemají zájem o pravidelnou realizaci mobilit.
 • Délka projektu je 6–18 měsíců
 • Realizovat se mohou pouze 3 projekty během 5 let
 • Maximální počet účastníků je 30